Wyniki BRE – pierwszy kwartał 2009

29 kwietnia 2009 opublikowany został raport przedstawiający wyniki BRE w pierwszym kwartale 2009 roku. Skonsolidowane dane wyglądają następująco:

I. Przychody z tytułu odsetek

  • I kwartał 2009: 947 760 000 pln;
  • I kwartał 2008:  768 445 000 pln;

II.Przychody z tytułu opłat i prowizji

  • I kwartał 2009: 219 745 000 pln;
  • I kwartał 2008: 215 780 000 pln;

III. Wynik na działalności handlowej

  • I kwartał 2009: 122 991 000 pln;
  • I kwartał 2008: 135 074 000 pln;

IV.Wynik na działalności operacyjnej

  • I kwartał 2009: 103 321 000 pln;
  • I kwartał 2008: 419 713 000 pln.

O ile wyniki w porównaniu do zeszłorocznych nie zachwycają, o tyle w relacji do ostatniego kwartału ubiegłego roku, bardziej reprezentatywnego do porównań z uwagi na zbliżone warunki otoczenia zewnętrznego, zanotowano poprawę dochodowości na działalności podstawowej, przekładającą się na wzrost zysku brutto o ok. 58 mln zł (130%).

Pełna treść raportu (PDF).

Kwiatuszki

„Marża odsetkowa w Grupie BRE Banku, kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych, wykazała w I kwartale 2009 roku poziom 2,2% p.a co oznacza nieznaczne obniżenie o ok. 10 b.p. dochodowości w stosunku do roku ubiegłego. Negatywny wpływ na poziom dochodowości miał wzrost kosztów finansowania, spadek stóp procentowych oraz w konsekwencji zawężanie się marż odsetkowych na skutek rosnącej konkurencji na rynku depozytowym, niwelowany częściowo pozytywnymi czynnikami w zakresie struktury aktywów oraz wzrostu marż na niektórych produktach kredytowych.”

Do wzrostu dochodu odsetkowego Grupy BRE Banku przyczynił się Pion Bankowości Detalicznej, wykazując przyrost o 74,3% (tj. o 104,2 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym samym okresie spadek wyniku odsetkowego w Pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniósł 16,1%, co stanowi 29,3 mln zł spadku nominalnego.”

Ciekawie to się ma do słów… – Zyski banków spadną o ponad 50 proc., jednak okażą się o prawie 10 proc. lepsze niż w ostatnim kwartale 2008 r. Głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki banków będą spadająca marża odsetkowa oraz wysokie rezerwy. Na spadek przychodów będą miały wpływ odpisy na opcje – uważa Marta Jeżewska, zastępca dyrektora działu analiz Domu Inwestycyjnego BRE Banku. (Źródło: http://biznes.interia.pl/news/zyski-bankow-spadly-o-polowe,1297896)

BRE gratulujemy dyrektorów!