To nie jest koniec

Przyjmując do wiadomości decyzję SOKIK z dnia 22.11.2009, podkreślamy że uzasadnienie wyroku w sprawie „dotyczącej sposobu ustalania oprocentowania kredytów odnawialnych przez BRE Bank”, mówiące o tym że w skarżonej przez UOKiK umowie „parametry mogące mieć wpływ na oprocentowanie kredytów (…) w BRE Banku są jednoznacznie określone i podane do wiadomości”, może nie odnosić się do klauzul zamieszczonych w umowach tzw. „starego portfela” CHF.

Zapis z umów tzw. „starego portfela” BRE Banku – o którego wykorzystywanie toczymy spór z BRE Bankiem od stycznia 2009 – nie wymienia literalnie żadnego parametru, od którego bank uzależnia zmianę oprocentowania, a powołuję się jedynie na bliżej niesprecyzowane „stopy referencyjne określone dla danej waluty” oraz równie ogólne „parametry finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”. W naszej opinii nie istnieje więc ta przesłanka, na której sąd oparł swoja decyzję w sprawie UOKiK vs. BRE Bank (sygn. XVII Amc 349/09).

Pozew w sprawie tych konkretnych klauzul (odnoszących się do naszych kredytów), zawartych w umowach kredytów hipotecznych, nie został rozpatrzony przez SOKiK. Nie jest nam znany na dzień dzisiejszy termin rozprawy.

Czekamy na dalsze działania UOKIK, który również zapowiedział „rozważenie apelacji” dotyczącej wczorajszego orzeczenia, oraz na pisemne uzasadnienie wyroku. Oczekujemy również na działanie związanie z wniesieniem pozwu w sprawie klauzul, dotyczących bezpośrednio naszych kredytów CHF w BRE Banku.

Wyraźnie informujemy, że dalsze możliwe działania informacyjne i prawne będą prowadzone – zgodnie z literą prawa i dobrymi obyczajami. Tak by znaleźć rozwiązanie problemów związanych z kredytami starego portfela CHF w bankach grupy BRE.

Powyższe działanie również dotyczy, przyszłych. rozmów z bankami. Obecnie nadal trwają ustalenia dotyczące spotkania technicznego, rozpoczynającego prawdziwą rozmowę z BRE Bank (Multibank i mBank). Praktyka a nie działania public relations, pokażą jakie są prawdziwe intencje rozwiązania sporu, ze strony BRE Bank.