Klient banku Raiffeisen i odpowiedź UOKiK

Klient banku Raiffeisen i odpowiedź UOKiK

Inicjatywy nabiciwmbank.pl i mstop.pl wraz z upływem czasu zyskują sobie nowych Czytelników i Użytkowników. Jeden z takich Użytkowników – klient banku Raiffeisen – podzielił się na forum nabiciwmbank.pl korespondencją wymienianą z UOKiK, a dotyczącą kredytu udzielanego na zasadach „oprocentowanie ustalane decyzją zarządu”:

2. Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stanowi zmiany warunków Umowy Kredytu i może nastąpić w przypadku:
[…]
2) Kredytów udzielonych w CHF, EUR lub USD:
a) zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty ustalonej przez Bank na podstawie parametrów rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju [lub w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej], którego waluta jest walutą Kredytu), lub
b) zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą Kredytu, lub
c) nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank Kredytu

Źródło: nabiciwmbank.pl

Klient ten o swoim problemie podnoszenia przez bank oprocentowania wraz ze zmianą warunków rynkowych, a braku jakichkolwiek obniżek (gdy warunki zmieniały się w drugą stronę) postanowił poinformować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W odpowiedzi otrzymał następujące pismo:

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DELEGATURA W KRAKOWIE

RKR-690-178/09/DN-1/09
31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5
TeL/fax (0-12) 421-75-79,421-74-98

Kraków, dn. 3 września 2009 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 sierpnia 2009 r.; przekazane zgodnie z Właściwością do tut. Delegatury w dniu 1 września 2009 r., w sprawie  zasad naliczania oprocentowania kredytów mieszkaniowych oraz zasad zmian dokonywanych w Regulaminie Kredytów Mieszkaniowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z/s w Warszawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie wyjaśnia, co następuje:
Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez tyt. Delegaturę ma na celu wstępne ustalenie, czy działania Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie obsługi kart kredytowych nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów, a zatem przedmiot tego postępowania nie jest zbieżny z problemem przedstawionym w Pana piśmie.
Podobna, do wskazanej przez Pana, problematyka była przedmiotem analizy Prezesa UOKiK w odniesieniu do innych banków. Efektem powyższego jest złożenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwów o uznanie kwestionowanych klauzul umownych za niedozwolone. Podjęcie ewentualnych działań w odniesieniu do Raiffeisen Bank S.A., jest w związku z tym, uzależnione od rozstrzygnięć ww. Sądu.

Źródło: nabiciwmbank.pl [podkreślenia: mstop.pl]

Powyższe stanowisko (pogrubiona czcionka) rozwiewa chyba wszelkie wątpliwości co do ewentualnych efektów wyroku SOKiK. Jeśli sąd uzna klauzule umowne jednego banku za niedozwolone – a inne banki będą mieć te same klauzule w swoich umowach – będzie możliwe podjęcie działań również w stosunku do innych banków.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta jest nieznany, ale zastanawia w kwestii ew. pozytywnego wyroku oficjalne stanowisko BRE (mbank i mulibank).

Zobacz pytania z i odpowiedzi BRE banku:

Pytanie 1: Co zmieni wyrok SOKiK-u uznający niektóre zapisy w umowach kredytowych BRE Banku za wadliwe?

Pytanie 2: Co się zmieni dla klientów ?starego portfela??